E,É

ebéd long’ (7), päi||long’ (7)
ebédel longita|da (25)
ebéd||idő long’||aig (1)
ebédlő  söm||sija (1)
ebihal kurč (3)
ébredés nouzend (1)
ébreszt heraštoit|ta (25)
ébresztés libutand (1)
ébresztő||óra heraštoitim (9)
ecset mujutim (9)
eddig nechesai
eddig (helyig) tännasai
edény astjad (1) Plur.
édes maged (1)
édes||apa tat (1)
édesség magedused (6) Plur.
édes||szájú maged||su (3)
edz harjoita|da (25), harjoitel|das (26)
edzés harjoiteluz (12), harjoituz (12)
edző (tréner) harjoitai (5)
effektív effektivine (15)
ég (fn) taivaz (16−)
ég (ige) pala|da (21)
égbolt taivaz (16−)
egér hir’ (9)
egér (számítástechnika) hirut (14)
éger(fa) lep (8)
éger||fa||erdő lepišt (2)
egér||fogó ridaine (15)
égés (folyamat) palamine (15)
égés (sérülés) poltatez (12)
egész (minden) kaik (6)
egész (teljes) kogonaine (15), ünäine (15)
egészen (teljesen) ani, kogonaz
egészség tervhuz’ (14)
egészség||ellenes anti||sanitarine (15)
egészséges terveh (9−)
éget polt|ta (25)
égető (forró) poltai (5)
éghető palai (5)
égi taivhaline (15)
egoista iče||navedii (1), ičtaze||navedii (1)
egoizmus egoizm (1), iče||navedind (1), ičtaze||navedind (1)
égő (mn) palai (5)
ég||öv iľm||vöhišt (2)
egzotikus ekzotine (15)
egy (szn) üks (20)
egyáltalá(ba)n kogonaz
egybe||hangzó üks’||meline (15)
egyedi üks’||päine (15)
egyed||uralom üksin||vald (1)
egyedül||álló üksjaine (15)
egyedüli üksjaine (15)
egyedül||lét üksjaiž||elo (2)
egyén mez’ (17)
egyen||értékű kohtaine (15), ühten||arvoine (15)
egyen||értékűség ühten||arvoižuz’ (14)
egyéni üks’||päine (15)
egyen||jogú ühten||arvoine (15)
egyen||jogúság tazo||oiktuz’ (14), ühten||arvokahuz’ (14)
egyenként üksin
egyenletes tazo (2)
egyenletesen tazokašti
Egyenlítő Ekvator (1)
egyenlítői ekvatorialine (15)
egyenlő kohtaine (15), pojav (5), ühtejitte (19)
egyenlően ühtejiččikš, ühtenverzin
egyenlőség pojavuz’ (14)
egyenlőség||jel tazo||znam (1)
egyenlő||szárú ühte||küľgine (15)
egyen||ruha sobišt (2)
egyen||súly tazo||mär (5)
egyes (érdemjegy) üksik (2)
egyes (számjegy) ühtenik (1)
egyesít ühtenzoit|ta (25), ühtišt|ada (25)
egyesítés ühtenzoituz (12)
egyesül ühtenzoit|tas (25), ühtišt|tas (25)
egyesülés ühtenzoituz (12)
egyesület kund (5), sebr (1)
egy||esztendős üks’||voz’ne (19)
egyetem ülä||opišt (2), universitet (1)
egyetemes universaline (15)
egyet||értés ühtenzoituz (12), kožmuz (12)
egyetlen üksjaine (15)
egy||éves üks’||voz’ne (19)
egyezmény kožmuz (12)
egyeztet (nyelvtan) mugavu|da (23)
egy||forma pojav (5), ühtejitte (19)
egy||formán ühtejiččikš
egy||hangú üks’||meline (15)
egy||idős ühten||igäine (15)
Egyiptom Egipet (1)
egyiptomi egiptalaine (15)
egy||irányú (forgalom) üks’||poline (15)
egy||jelentésű üks’||znamasine (15)
egykor kerdan
egykori enzne (19)
egy||korú ühten||igäine (15)
egy||oldalú üks’||poline (15)
egység ühtmuz’ (14)
egységes ühthine (15)
egységesít unificirui|da (39)
egységesítés unifikacii (1)
egyszer kerdan
egyszeriben kerdalaz
egyszersmind ühtejäľghe
egyszerű üks’||kerdaine (15)
egy||szintes üks’||žiruine (15)
egy||színű üks’||mujuine (15)
egy||szólamú üks’||änine (15)
egy||úttal ühtejäľghe
egy||ügyű eľgetoi (18), tühj||meline (15)
egy||ügyűség eľgetomuz’ (14)
együtt ühtes, ühtheze
együttes (csoport) sebr (1), ansambľ (5)
együttesen ühtes
együtt||működés ühthiž||tö (4), ühtištuz (12)
éh näľg (8)
éhes näľghine (15)
ehető södab (5)
éhezik näľktu|da (23)
éhező näľghine (15)
éhség näľg (8)
éhség||érzet näľg||kuro (2)
éj ö (4)
éjfél kesk||ö (4), poľ||ö (4)
éjfélkor keskön
éji öine (15)
éj||idő ö||aig (1)
éjjel (fn) ö (4)
éjjel (hsz) öl
éjjeli öine (15)
éjszaka (fn) ö (4)
éjszaka (hsz) öl
éjszakai öine (15)
éjszakázik (megszáll éjszakára) ödu|da (23)
ejtő||ernyő lasketim (9), parašut (1)
ék (pecek) tilg (3)
eke adr (1)
el                                                    tägäpäi
él (fn) huľbe (11), tera (1)
él (ige) elä|da (28)
el||ad mö|da (24), möske|ta (35)
el||adás mönd (5)
el||adó (személy) möi (5)
el||adósodik velktu|da (23)
el||ágazás sara (1)
el||áll (abbamarad) seižuta|das (25)
el||áll vmitől puč|tas (27)
el||állít seižuta|da (25)
el||álmosodik nukuta|da (25)
el||alszik uino|ta (34)
el||alszik (fény, tűz) sambu|da (23)
el||altat uinota|da (25)
el||áraszt upota|da (25)
el||árul (beárul) kelebes|ta (27), manita|da (25)
el||árusít mö|da (24), möske|ta (35)
el||árusítás mönd (5)
el||árusító möi (5)
el||ás kopa|ta (37)
el||avul vanhtu|da (23)
el||ázik kast|tas (21), kastu|da (23), ligo|ta (34)
el||áztat ligota|da (25)
el||beszél starinoi|ta (39)
el||beszélés sanutez (12), starin (1), tarin (1)    
el||beszélő (személy) starinoičii (5)
el||bízza magát ülendel|das (26)
el||bocsát heit|ta (28)
el||borul (égbolt) pimidu|da (23)
el||borulás (elme) pimituz (12)
el||bújik kado|da (22)
el||csavar kert|ta (28)
el||csendesedik hille|ta (35)
el||csitul hille|ta (35)
el||csodálkozik čududel|das (26)
el||dob ču|ta (32), lükäi|ta (36), lükki|da (27), tac|ta (27)
el||dobja magát tac|tas (27)
el||dug lič|ta (26), peit|ta (28)
elé edehe (gen) nu
elébe||vág ezišta|da (25)
eledel söm (8)
elég (elegendő) täudub
el||ég (elhamvad) pala|da (21)
elégedetlen küľdümatoi (18)
elégedett täuduline (15)
elégedettség küľdüz (12)
eleget külläks
el||éget polt|ta (25)
eléggé külläks
elegyedik tart|ta (23)
el||egyenget tazoita|da (25)
eleinte ezmäi
eleje vminek eduz (12)
elején ezinenas
el||ejt kirbota|da (25)
elektro||készülék elektro||kalu (3)
elektromosság elektro||vägi (6)
elektro||műszerész elektro||radnik (1)
elektro||technikus elektro||radnik (1)
élelem söm (8)
élelmez söt|ta (25)
élelmi||szer sömižed (15) Plur.
élelmi||szer||áru söm||tavar (1)
élelmi||szer||bolt söm||tavar||lauk (1)
élelmi||szer||üzlet söm||tavar||lauk (1)
elemez analizirui|da (27)
elemi (iskola) ala||škol (1)
elemzés analiz (1)
el||enged heit|ta (28), päst|ta (25)
élénk (eleven) eläb (5), jalo (2)
élénk (üde) lahed (1)
élénkítő eläbzoitai (5)
el||ér (utolér) sabusta|da (25), sabuta|da (25)
el||ér (eredményt) eht|ta (27), sa|da (24)
el||érhetetlen sabustamatoi (18)
el||érkezik eht|ta (27), tul|da (26)
el||erőtlenedés väľdümuz’ (14)
el||erőtlenedik väľdü|da (24)
éles terav (5)
éles||elméjű terav||meline (15)
éles||elméjűség terav||melüz’ (14)
el||esettség lanktend (1)
élesztő sep (8)
élet elo (2), elon||vero (2), elämine (15)
elé||tárul lagita|da (25)
élet||feltétel elon||olend (1)
élet||fogytiglan elon||aigaks
élet||fogytiglani elon||aigaine (15)
élet||forma elo (2), elämine (15)
élet||hossz igä (4)
élet||hossziglan elon||aigaks
élet||hossziglani elon||aigaine (15)
élet||jelenség elomuz (12)
élet||képes eläb (5)
élet||kor igä (4)
életlen tüľc (8)
élet||minőség elämine (15)
élet||mód elon||vero (2)
élet||szeretet elon||navedind (1)
élet||tartam igä (4)
élettelen elotoi (18), elämatoi (18)
élettelenül elotomašti
élet||teli eläb (5)
élet||tevékenység elo||toimišt (2)
élet||vitel elämine (15)
eleven eläb (5), jalo (2), rehed (1)
elevenség reheduz’ (14)
el||fárad surdu|da (23), väzu|da (23)
el||fáraszt väzutoit|ta (25)
el||fecsérel mäneta|da (25)
el||felejt unohta|da (25)
el||fér mülü|da (24), mülüta|da (25)
el||foglal anasta|da (25)
el||fogyaszt (ételt) sö|da (24)
el||fojt sambuta|da (25), täpä|ta (37)
el||fordít kändel|ta (26−)
el||fordul kä|tas (33), kärau|tas (34)
el||fordulás kändand (1)
el||földel maha||pan|da (26)
el||fut joksel|ta (34), joks|ta (26), lipita|da (25)
el||gennyesedik vatiškoi|tas (39)
el||gondolás meľveh (9), meletuz (12)
el||gondolkodik meletu|da (23)
el||gurít turuta|da (25)
el||gurul turu|da (23)
el||gyengül väľdü|da (24)
el||gyengülés väľdümuz’ (14), vällenduz (12)
el||hagy jät|ta (25), tac|ta (27)
el||hajít ču|ta (32), lükäi|ta (36), lükki|da (27), tac|ta (27)
el||hajlás värištuz (12)
el||hajlik kä|tas (33), lämbu|da (23), värištel|das (26), värištu|da (23), sido|da (22)
el||hajlít värišta|da (25)
el||hal (hang) sambu|da (23)
el||halás koletamine (15)
el||hallgat hille|ta (35), vaikastu|da (23) 
el||hantol maha||pan|da (26)
el||hárít heit|ta (28)
el||hasad hauge|ta (37k)
el||használ kuluta|da (25)
el||határoz pät|ta (25)
el||helyez sija|ta (34), sijata|da (25), pan|da (26)
el||helyezés sijadamine (15), sijaduz (12)
el||helyezkedik sijadu|da (23), sija|tas (34)
el||herdál mäneta|da (25)
el||hervad kui|da (38)
el||hibáz hairahta|da (25)
el||hisz usk|ta (22)
el||hív kuc|ta (23)
el||hivatottság kucmuz (12)
el||hízás razvduz (12), sangištuz (12)
el||hízik hibju|da (23), sangištu|da (23)
el||hízottság lihavuz’ (14)
el||hord (ruhát) kuluta|da (25)
el||huny kol|da (25)
el||húzódik (időben) pidestu|da (23)
el||indul töndu|da (23), läht|ta (40)
el||indulás töndund (1)
el||irányít oige|ta (35)
el||irányítás oigendamine (15)
el||ismerés arvostuz (12)
el||ismervény kvit (1)
el||ítél (büntetőjog) sudi|da (27)
elixír eliksir (1)
el||jegyzés käzi||išk (3)
el||jön tul|da (26)
el||jut sa|das (24)
el||kanyarodik kä|ta (33)
el||kap (elfog) taba|ta (34)
el||kápráztat sogenzoit|ta (25)
el||kényeztet droc|ta (27)
el||képzel kuvitel|da (26)
el||képzelés meľveh (9−)
el||kéredzkedik paki|tas (39)
el||kerekít kehkerzoit|ta (25)
el||kerget hä|ta (32), küks|ta (26)
el||kerít aidoi|da (27)
el||keseredés kovettund (1), südu (3)
el||keseredik kovettu|da (23), südega|ta (34)
el||késett möhäline (15)
el||késik hätkestu|da (23), möhästu|da (23), jä|da (24)
el||készít sä|ta (32), teh|ta (26g), vaumišta|da (25)
el||készítés vaumištand (1)
el||készül (elkészíti magát) sä|tas (32)
el||kezd zatri|da (27), zavodi|da (27), augota|da (25)
el||kezdődik augota|das (25), zavodi|das (27)
el||kísér kaima|ta (34), sat|ta (21)
el||kísérés satand (1)
el||korhad lahodu|da (23), laho|ta (23d), pehkestu|da (23)
el||korhadt laho (2)
el||következő tulii (1)
el||küld oige|ta (34)
el||különít erigoit|ta (25), erišta|da (25)
el||különítés erigoituz (12)
el||különítő (helyiség) erigoituz||honuz (12)
el||különülés erigoičend (1)
ellen||álló||képesség vastustuz||maht (2)
ellenben no
ellenére vminek vaste (allat) prep, vaste (part) nu
ellen||fél vastustai (5)
ellenkezik vastusta|da (25)
ellen||őriz kodv|da (27), kontroli-rui|da (27), tarkišta|da (25)
ellen||őrzés kodvuz (12)
ellenség vastustai (5), vihanik (1)
ellenséges vihasine (15)
ellenségeskedés viha (1)
ellen||súly vast||jügu (3)
ellen||szél vast||tullei (7)
ellen||tét vastkaruz’ (14)
ellen||tétes vastkarine (15)
ellent||mond vastusta|da (25)
ellent||mondás vastustuz (12)
ellen||vet vastusta|da (25)
ellen||vetés vastustuz (12)
ellenzék vastustuz||jouk (3)
el||lop vargasta|da (25)
el||lustul lašktu|da (23)
elme meľ (9)
el||megy vhová män|da (26), läht|ta (40)
elmélkedés meletand (1)
elmélkedik meleta|da (25), meletu|da (23)
el||mélyed süve|ta (31), süve|tas (34)
el||mélyít süve|ta (34)
élmény palahteluz (12)
el||merít upota|da (25)
el||merül upo|ta (37)
elmés melev (5)
el||mesél starinoi|ta (39)
el||fojt sambuta|da (25), täpä|ta (37)
el||mond sanu|da (23)
el||mosolyodik muhahta|da (25), muhoitel|das (26)
el||mozdít sirdel|ta (26−), sirdähta|da (25), sir|ta (32), kändel|ta (26−)
el||mozdítás kubaiduz (12)
el||mozdul likahta|da (25)
el||múlt männu (14)
el||nehezül jüge|ta (31), jügittu|da (23)
el||némul vaikastu|da (23)
el||nevez nimita|da (25)
el||nevezés nimi (5), nimituz (12)
elnök president (1), ohjandai (5), pä||mez’ (17)  
elnökség presidium (1)
el||nyom sambuta|da (25), täpä|ta (37)
el||olt sambuta|da (25), sauba|ta (37p)
el||oltás sambutand (1)
el||olvad sula|da (25)
el||olvas luge|da (26)
el||oszt jaga|da (21)
el||osztás jagamine (15), jagand (1), jago (2)
el||osztó (idom) jago||čokim (9)
élő eläb (5)
elő||adás (szóbeli) lekcii (1)
elő||adó||terem lugend||zal (1)
előbb ezmäi
elő||bukkan pusk|tas (26)
elő||csarnok ezi||zal (1)
előd edeltai (5), ezi||tat (1)
elő||döntő poľ||final (1)
elő||feltétel ezi||olo (2)
elő||fizet ezi||paki|ta (39), pauka|ta (37)
elő||fizetés ezi||pakičez (12)
elő||fordul kehker|ta (34)
elő||fordul (jelen van) oleskel|da (26)
elő||fordulás (jelenlét) oleskelend (1)
elő||futár edeltai (5)
elő||húz nütkäi|ta (36), tembai|ta (36)
elő||jog eri||oiktuz’ (14)
elő||kerül löu|tas (34)
elő||készít vaumišta|da (25)
elő||készítés vaumičend (1)
elöl edes
elől edespäi (gen) nu
előleg ezi||maks (3), ezi||pauk (1)
elő||léptet ülenzoit|ta (25)
elő||léptetés ülenzoituz (12)
elöl||járó||szó ezi||sana (1)
elöl||nézet edespäi||kacund (1)
elő||név ezi||nimi (5)
el||önt upota|da (25)
előny eduz (12)
előnytelen ližatoi (18)
elő||őrs ezi||jouk (3)
előre edehe
előre (időben) ezile
előrébb edemba
előre||jelzés endustuz (12)
előre||láthatatlan endustamatoi (18)
előről edespäi, ezil
elő||szó prolog (1)
elő||szoba ezi||honuz (12)
először ezmäi, ezmäižikš
először (felsorolás) ezmäks
elő||terjesztés ezitamine (15)
elő||tör pusk|tas (26)
előtt edel (part) prep, edes (gen) nu
elő||város ezi||lidn (1)
elő||vesz nütkäi|ta (36), tembai|ta (36)
elő||vigyázatlanul kaičuseta
elő||vigyázatosság ezi||holituz (12), kaičuz (12)
előz ezita|da (25)
előzés ezitand (1)
előzetesen edelpäi
előző edeline (15)
el||palástol katel|da (26−)
el||párolgás purutuz (12)
el||párolog puruta|das (25)
el||pazarol mäneta|da (25)
el||pusztít koleta|da (25), surmi|ta (39)
el||pusztul kol|da (26)
el||rabol röst|ta (25)
el||ragad anasta|da (25)
el||regél starinoi|ta (39)
el||rejt peit|ta (28)
el||rejtőzik kado|da (22), peit|tas (28)
el||rendel käsk|ta (26)
el||rendez ladi|da (27)
el||rendezés (megoldás) ladind (1)
el||romlik travi|das (27)
el||ront travi|da (27)
el||rúg potk|ta (27)
el||sajátít ope|tas (35), tedišta|da (25)
el||sajátítás tedištand (1)
el||sikkaszt raja|ta (34)
el||simít tazoita|da (25)
első ezmäine (15)
elsőre ezmäižikš
el||sötétedés pimituz (12)
el||sötétít pimita|da (25)
el||szakad (eltépődik) ratke|ta (34), rebi|ta (31)
el||szakadás (eltépődés) ratkelmuz (12)
el||szakít ratkai|ta (36), rebita|da (25)
el||szárad kui|da (38), kuivehtu|da (23)               
el||szaval čoma||luge|da (26)
el||szegényedik gollištu|da (23)
el||szegődtet pauka|ta (37)
el||szenesedik hiľdü|da (24)
el||szigetel erigoit|ta (25), erišta|da (25), sauba|ta (37p)
el||szigetelés erigoituz (12)
el||szigetelődik erišta|das (25)
el||talál (irányba) ozai|ta (36)
el||tapos tops|ta (27)
el||tart (gondoskodik) eläta|da (25), pidä|da (28)
el||távolít heit|ta (28)
el||távozik läht|ta (40)
el||tékozol mäneta|da (25), raja|ta (34)
el||temet kopa|ta (37), maha||pan|da (26)
el||temetkezik kai|das (38)
el||tép rebita|da (25)             
el||térő erilaine (15)
éltes ravaz (16)
el||téved segoi|da (27)
el||tévelyedik segoi|da (27)
el||téveszt hairahta|da (25)
el||tipor tops|ta (27)
el||titkol peit|ta (28)
el||titkolás peitänd (1)
el||tör katkai|ta (36), katkoi|da (27), mure|ta (35)
el||törik katke|ta (34), mure|ta (31), mure|tas (35)
el||töröl heit|ta (28)
el||túloz liigatel|da (25)
el||túlzás liža||värištelend (1)
el||tűnik haje|ta (34), kado|da (22), samp|ta (23b)
el||tűr tirp|ta (21)
el||utazik läht|ta (40)
elülső ezine (15)
el||űz hä|ta (32), küks|ta (26), raja|ta (34)
elv princip (1)
el||vakít sogenzoit|ta (25)
el||vakul soge|ta (31)
el||válás eriganduz (12)
el||választ erigoit|ta (25)
el||választó||jel pirdaine (15)
el||válik (családjog) eriga|ta (35)
el||varázsol noidui|da (27)
el||végez lop|ta (27), teh|ta (26g), vaumi|ta (39)
el||végzetlen tehmatoi (18)
el||vékonyít hoike|ta (35)
el||vékonyodik hoike|ta (31)
el||ver (megver) lö|da (24)
el||vesz (magához vesz) anasta|da (25), ot|ta (25)
el||vész haje|ta (34), samp|ta (23b)
el||veszik kado|da (22), samp|ta (23b)
el||vesz(í)t hajeta|da (25), kadota|da (25)
el||vesztés kadotuz (12)
el||vet (eldob) tac|ta (27)
el||vet (magot) seme|ta (35)
el||vetemültség paha||kulu (3)
el||vezet sat|ta (21), veška|ta (35)
el||vezet vhová aja|da (21)
el||visel kant|ta (21d), tirp|ta (21)
el||visz ot|ta (25), sat|ta (21), veška|ta (35)                
el||vont abstraktine (15)
el||vörösödik rusko|ta (31)
el||zár sauba|ta (37p)
el||zár (csapot) kert|ta (28)
el||zárás (csap) kertänd (1)
el||zárva saupkes
el||zsibbad murošta|da (25)
ember mez’ (17), ristit (3)
ember||baráti armoikaz (16)
ember||faj ristit||rod (3)
emberséges gumanine (15)
ember||szerető armoikaz (16)
embrió augeh (9), kandeine (15)
emel (házat) le|ta (33), pan|da (26), teh|ta (26g)
emel (magasba) le|ta (33)
emelkedik üľdü|da (24)
emelő (fn) bibu (3)
emelő||kar bibu (3)
e||miatt sikš
emigráció emigracii (1)
emigrál emigrirui|da (27)
emigráns emigrant (1)
emleget johtuta|da (25), muštišta|da (25)
emlék mušt (2), muštlotez (12)       
emlék||beszéd mušt||sanad (1) Plur.
emlék||díj mušt||satuz (12)
emlékezés johtutez (12), muštlotez (12)
emlékezet mušt (2)
emlékezik johtuta|da (25), muštišta|da (25)
emlékeztet johtutel|da (26), muštata|da (25)
emlék||irat mušteluz (12)
emlék||könyv mušt||kirjaine (15)
emlék||memorial (1), mušt||pachišt (2)
emlék||oszlop mušt||pacaz (16−)
emlékszik johtuta|da (25), muštišta|da (25)
emlék||tábla mušt||laud (1)
emlék||tárgy mušt (2), mušt||lahj (1)
emlő niž|a (1)
emlős imetai||živat (1)
emlős||állat imetai||živat (1)
én minä (rendhagyó)
ének pajo (2)
énekel pajata|da (25)
énekes (személy) pajatai (5), pajonik (1)
énekes||könyv pajo||kirj (1)
énekes||madár pajo||lind (3)
éneklés pajatand (1)
ének||óra pajatand||urok (1)
energetika energetik (1)
energia energii (1), vägi (6)
energikus energine (15)
enged lask|ta (26), päst|ta (25)
engedély (okirat) pästand||bilet (1)
engedély nélküli laskmatoi (18)
engedélyez päst|ta (25)
engedélyezés laskend (1)
engem mindai
enni||való söm (8)
ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) ÜRK, Ühthižrahvazkundad (5) Plur.
enyém minun
enyhe ven (2)
ennyi nece||verz’ (14)
epe sap (7)
epe||hólyag sap||burak (2)
eper sad||manzikaine (15)
epés sapekaz (16)
epésen sapekahašti
epe||vezeték sap||tehut (14)
epicentrum keskuz (12)
epilógus lop||sanad (1) Plur.
épít sau|da (38)
építész arhitektor (1)
építészet arhitektur (1)
építmény püštutez (12)
eposz epos (5)
épület perť (7), sauvotuz (12)
épület||homlokzat pertin||oc (5)
ér (patak) oja (5)
ér (véredény) son’ (9)
ér vhova put|ta (23)
érdeklődés (irányultság) melen||tartuz (12)
érdeklődő (kíváncsi) tedon||himoine (15)
érdem arv||tego (2)
érdem||jegy arv||sana (1)
érdem||rend orden (1)
érdes sorav (5)
erdész mecan||holitai (5)
erdő mec (1)
erdő||kerülő mecan||kaičii (1)
erdő||őr mecan||kaičii (1)
erdős mecakaz (16)
erdő||sűrű korb (6), mecakišt (2)
ered läht|ta (40)
eredet aug||lähte (11)
eredeti (fn) original (1)
eredeti (mn) originaline (15)
eredmény liža||satuz (12), sabutuz (12), satuz (12)
eredményes satusekaz (16)
eredménytelen satusetoi (18)
érem medaľ (7)
eres sonekaz (16)
érés salištuz (12)
ereszt (enged) lask|ta (26)
éretlen ehtmatoi (18), rohk (3)
érett küps (5)
érettség küpsuz’ (14)
érez muja|da (25)
érezhető tundui (5)
ér||görcs sonen||vedo (2)
érik küpse|ta (31), salištu|da (23)
érint kosketa|da (25), kosk|ta (26)
érintés koskend (1), kosketuz (12)
érintetlen koskmatoi (18)
érintkezés vkivel kosketuz (12), kosketused (12) Plur.
érintkezik vkivel kosketa|das (25)
erkély gardalei (1)
érkezik tul|da (26)
erkölcs moraľ (7)
erkölcstelen moralitoi (18)
erkölcstelenség moralitomuz’ (14)
érmes (sport) medalist (1)          
ernyő katuz (12)
erő vägevuz’ (14), vägi (6)
erő||leves lem’ (9)
erős luja (5), vahv (1), vägekaz (16), vägev (5)
erősebben vägevamba
erősen lujas, vahvas
erősítő (készülék) vahvištim (9)
erősödik vahvdu|da (23), vahve|ta (31), vahvištu|da (23), vägidu|da (23)
erő||szak vägi||vald (1)
erő||szakkal vägel, väges
erő||teljes dinamine (15)
erőtlen vägetoi (18)
erőtlenség vägetomuz’ (14)
erővel vägel, väges
erszény (tárca) kašaľ (7), kukor (2−)
ért (felfog) eľge|ta (35), toimeta|da (25)
ért vmihez maht|ta (21)
érték arv (1)
értékel arvosta|da (21), attestirui|da (27)
értékelés arvosteluz (12),  attestiruind (1)
értékes arvokaz (16)
értekezlet pagin||ištund (1)
értéktelen arvotoi (18)
értelem hama (1), meľ (9)
értelmes melekaz (16), melev (5)
értelmesen melevašti
értelmetlen hamatoi (18), meletoi (18)
értelmetlenül hamatomašti
értelmi meľ||mahtoine (15)
értesít tedota|da (25)
értesítés tedotuz (12)
érthetetlen eľgendamatoi (18)
érv todišteh (9)
érvel todišta|da (25)
érzékel muja|da (25), riža|da (21)
érzékelhető tundui (5)
érzékeny rižakaz (16)
érzék||szervek riža||elimed (5) Plur.
érzelgős rižakaz (16)
érzelmes rižakaz (16)
érződik tundu|da (23)
és da, i
esedékes aktualine (15)
esedékesség aktualižuz (12)
eselék jändused (12) Plur.
esemény azj (1)
esernyő vihman||varjoičim (9)
eset azj (1), kerd (1), statj (1)
eset (nyelvtan) känd (2)
esetleg aigoin, muite
esetleges statjaline (15)
esetlen loukutoi (18)
eset||rag känd||lop (3)
eset||rendszer känd||sistem (1)
esik (csapadék) pan|da (26), sada|da (21)
esik (eső) vihm|da (23)
esik (odakerül) put|ta (23)
esik (zuhan) lange|ta (37k)
esküszik (esküvőt tart) venčai|das (27)
esküvő sai (5), venčaind (1)
eső (csapadék) vihm (1)
eső||csatorna kurn (3)
eső||felhő vihm||piľv (6)
eső||kabát vihm||paľt (2)
eső||köpeny vihm||paľt (2)
esős vihmakaz (16), vihmasine (15)
eső||víz vihm||vezi (14)
est eht (1)
este (fn) eht (1)
este (hsz) ehtal
esteledik ehttu|da (23), pimenzu|da (23)
esteli ehtaline (15)
esténként ehtoidme
esti ehtaline (15)
est||időn ehtal
ész hama (1), meľ (9)
észak pohjoine (15)
északi pohjoine (15)
Északi-sark Pohjoiž||naba (1)
Északi-sarkcsillag Pohjoiž||tähtaz (16−)
északi-sarki arktine (15)
Északi-sarkkör Pohjoiž||pird (1)
észak||kelet homendez||bok (5)
észak||nyugat ö||bok (5)
ész||beli meľ||mahtoine (15)
eszelős meletoi (18)
eszelősség meletomuz’ (14)
eszetlen meletoi (18)
eszetlenség meletomuz’ (14)
eszik sö|da (24), söt|tas (25)
eszkábál mastar|ta (34)
eszköz azeg (6), tarbeh (9−)
eszköz (tárgy) kalu (3), ladeh (9)
eszme meletuz (12), meľveh (9−)
eszmeiség meľ (9)
eszmélet hama (1)
eszméletlenség hamatomuz’ (14)
eszmény ideal (1)
eszményi idealine (15)
eszmény||kép ideal (1)
ész||nélküliség meletomuz’ (14)
észre||vehető homaičii (1)
észre||vesz homai|ta (39)
észre||vétel homaičuz (12)
észre||vétlen homaičematoi (18)
észre||vétlenül homaičemata
észt estilaine (15)
esztelen hamatoi (18), meletoi (18)
esztendei voz’ne (19)
esztendő voz’ (14)
esztendős voz’ne (19)
esztergál takar|ta (34)
esztergályoz takar|ta (34)
esztéta estet (1)
esztétikus estetine (15)
Észt||ország Estonia (1)
etap etap (5)
étel söm (8), sömine (15)
étel||adag söm||andmuz (12)
étel||maradék söm||jändused (12) Plur.
éter efir (1)
etet söt|ta (25)
etimológia sanan||sündund (1)
etimológiai etimologine (15)
ét||készlet astj|išt (1), stol||astjišt (1)
étkezde söm||sija (1)
étkezés sönd (1)
étkezik sö|da (24), söt|tas (25)
étkező (helyiség) söm||sija (1)
étkező||asztal söm||laud (1), söm||stol (1)
ét||lap menü||list (1)
etnikai etnine (15)
etnográfia etnografii (1)
etnográfiai etnografine (15)
etnográfus etnograf (5)
ét||vágy lit (3), söm||taht (2)
eufória eiforii (1), liig||iloičend (1)
euró (fizetőeszköz) evro (2)
Európa Evropa (1)
európai evropalaine (15)
év voz’ (14)
evakuál evakoi|ta (39)
evakuálás pago||vend (1)
evangélium evangelii (1)
évenkénti joga||voz’ne (19)
evés sönd (1)
éves voz’ne (19)
evez mela|ta (34), sou|ta (32)
evezés meladand (1), soudand (1)
evező (fn) air (2), mela (1)
evezős (személy) meladai (5), soudai (5)
evező||villa pätnik (2)
év||folyam||társ ühten||kursnik (1)
év||forduló voz’||päiv (8)
évi voz’ne (19)
év||könyv voz’||kirj (1)
evolúció evoľucii (1)
evő||kanál särbänd||luzik (1), söm||luzik (1)
év||szak voz’||aig (1)
év||század voz’||sad|a (1)
év||tized voz’||kümne (6)
expedíció ekspedicii (1)
expozíció ekspozicii (1)
ez nece (rendhagyó), se (rendhagyó)
ezek ned (rendhagyó) Plur., nened (6) Plur.
ezer tuha (5)
ezért sikš
ez||idejűleg nügüaigan
ez||időben sidaig
ezredes polkovnik (1)
ezredik tuhanz’ (14)
ezüst (fn) hobed (1)
ezüst (mn) hobedaine (15)
ezüstös hobedakaz (16)
ezüst||színű hobedakaz (16)