Rövidítések

abes = abessivus
ades = adessivus
allat = allativus
elat = elativus
fn = főnév
gen = genitivus
hsz = határozószó
illat = illativus
ines = inessivus
isz = indulatszó vagy egyéb mondatszó
ksz = kötőszó
mn = melléknév
msz = módosítószó
nm = névmás
nu = névutó
part = partitivus
Plur. = többes szám
prep = prepozíció, elöljáró
prolat = prolativus
Sg. = egyes szám
szn = számnév
vh = visszaható