O

objekt (-an, -oid) fn – tárgy (nyelvtan)
objektiv (-an, -oid) fn – objektív (fotózás)
oblezjan (-an, -oid) fn – majom
obligaci|i (-jan, -joid) fn – kötvény
oc (-an, -id) fn – 1. homlok; ~ha szemtől szembe – 2. szemöldök
ocast|adas (-ase, -ihe) vh ige – összetalálkozik, szembetalálkozik
ocast|tas (-ase, -ihe) vh ige – összeütközik, egymásnak ütközik
ocastu|z (-sen, -st, -sid) fn – összeütközés
ocati hsz – szemtől szembe
ocatusi hsz – szemtől szembe
oc||hibu|sed (-sid) Plur. fn – frufru
oc||sein (-än, -id) fn – homlokfal, homlokzat
oc||tuk|ad (-id) Plur. fn – frufru
od|av (-van, -vid) mn – olcsó; ~av satuz olcsó siker, ~vad tavarad olcsó áruk
odvas hsz – olcsón; ostta ~ olcsón vásárol
odvendami|ne (-žen, -št, -žid) fn – árleszállítás, árcsökkentés
odve|ta I. (-ndab, -nzi) ige – olcsóbbá tesz
odve|ta II. (-neb, -ni) ige – olcsóbbá válik
oficer (-an, -oid) fn – tiszt, katonatiszt
oficiali|ne (-žen, -št, -žid) mn – hivatalos
og|ah (-han, -ast, -hid) fn – tüske, tövis
ogahika|z (-han, -st, -hid) mn – tüskés, tövises
ogaka|z (-han, -st, -hid) mn – tüskés, tövises
ogibal (-an, -oid) mn – óriási, hatalmas
oh! isz – ó!
oharatk|ad (-id) Plur. fn – ételmaradék
ohjanda|i (-jan, -jid) fn – 1. vezető (beosztás), főnök – 2. elnök
ohjandai||kund (-an, -oid) fn – vezetőség
ohjandami|ne (-žen, -št) fn – vezetés, irányítás
ohjandu|z (-sen, -st) fn – vezetés, irányítás, kormányzás
ohjanduz||kezr (-an, -oid) fn – kormánykerék, kormány
ohja|sed (-sid) Plur. fn – gyeplő; kingitada ~ed meghúzza a gyeplőt
ohjast|ada (-ab, -i) ige – vezet, hajt, irányít (lovat, állatot)
ohja|ta (-ndab, -nzi) ige – 1. vezet, irányít; ~ta radod irányítja a munkákat – 2. elnököl
oi|ged (-ktan, -ktoid) mn – 1. jobb; ~ged käzi jobb kéz – 2. helyes; antta ~ged vastuz helyes választ ad, ~ktad pätused helyes megoldások – 3. jogos
oiged||čoga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – derékszögű
oiged||čoganik (-an, -oid) fn – téglalap
oiged||kirjutami|ne (-žen, -št, -žid) fn – helyesírás
oigenda|i (-jan, -jid) fn – feladó; ~jan adres a feladó címe
oigendami|ne (-žen, -št, -žid) fn – elirányítás
oigendand (-an) fn – feladás; kirjeižiden ~ levelek feladása
oigendu|z (-sen, -st, -sid) fn – kiküldetés
oige|ta (-ndab, -nzi) ige – 1. kiegyenesít, kiegyenget – 2. elküld; ~ta kirjeine elküldi a levelet – 3. kiküld, kivezényel, elirányít
oige|tas (-ndase, -nzihe) vh ige – kiegyenesedik, felegyenesedik
oiktale hsz – jobbra
oiktalpäi hsz – jobbról
oiktas hsz – pontosan
oikti hsz – 1. helyesen, jól – 2. pontosan; časud kävuba ~ az óra pontosan jár
oikti||pidänd (-an) fn – illem, illendőség
oiktuden||tundi|i (-jan, -joid) fn – jogász
oiktuden||vasta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – igazságtalan, jogellenes
oiktudenvastašti hsz – igazságtalanul, jogellenesen
oiktudeto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. jogfosztott; tehtas ~maks jogfosztottá válik – 2. jogtalan
oiktudetomu|z’ (-den, -t) fn – 1. jogfosztottság – 2. jogtalanság
oiktu|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. jog, juss, vkinek a joga – 2. jogszerűség – 3. jog (szabályozás); keskrahvahaline ~z nemzetközi jog, rahvahaline ~z nemzeti jog – 4. igazság – 5. pontosság
oiktuz’||järgendu|z (-sen, -st) fn – jogrend
oiktuz’||nevo|i (-jan, -jid) fn – jogtanácsos
oiktuz’||nevoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – ügyvédi; ~ne büro ügyvédi iroda
oiktuz’||nevondišt (-on, -oid) fn – ügyvédség
oiktuz’||nevonik (-an, -oid) fn – ügyvéd; paukata ~ ügyvédet fogad
oiktuz’||tedo (-n, -id) fn – jogtudomány
oin|az (-han, -ast, -hid) fn – bárány ◊ Kacub kuti oinaz udhe verajaha. Néz, mint borjú az új kapura. (Néz, mint bárány az új kapura.)
oj|a (-an, -id) fn – patak, ér, csermely
oja||rand (-an, -oid) fn – patakpart
oks (-an, -id) fn – faág, ág
oksenzoit|ta (-ab, -i) ige – hányingere van, émelyeg
okse|ta (-ndab, -nzi) ige – rókázik, hány, okádik
ola||kiv|i (-en, -id) fn – kovakő, tűzkő
ol|da (om, oli) ige – 1. van, volt, lesz; ~da adivoiš vendégségben van, ~da edes közel van, ~da holiš gondban van, ~da hüvis melis jó kedvében van, ~da kenen-ni valdas vkinek a hatalmában van, ~da kodiš otthon van, ~da mehel férjnél van, ~da meľsegoitusiš tévedésben van, mi nece om? mi ez? ~da näľgäs éhes, ~da oiktal kädel jobbkezes, ~da vaikti csendben van, ~da velgas korvihesai fülig van az adósságban, ~da ühtes együtt van vkivel, ~e hüvä! légy szíves! ~gha legyen! – 2. megvan, megvolt, meglesz – 3. létezik – 4. található – 5. (neki) van
olend (-an, -oid) fn – lét, létezés, jelenlét, tartózkodás
olend||sij|a (-an, -oid) fn – székhely, lakhely, tartózkodási hely
olend||taho (-n, -id) fn – székhely, lakhely, tartózkodási hely
oleskel|da (-eb, -i) ige – előfordul, tartózkodik
oleskelend (-an, -oid) fn – tartózkodás, előfordulás
olet|ada (-ab, -i) ige – feltesz vmit magában, feltételez
oletu|z (-sen, -st, -sid) fn – feltételezés, feltevés
oľg (-en, -id) fn – szalma
oľgesi|ne (-žen, -št, -žid) mn – szalma-, szalmából készült
oli|i (-jan, -joid) fn – jelenlévő, lény
olimpiad (-an, -oid) fn – olimpia, olimpiai játékok
olimpiad||külä (-n) fn – olimpiai falu
olimpiad||lämoi (-n) fn – olimpiai láng
ol|od (-oid) Plur. fn – 1. helyzet; putta jügedoihe ~ihe nehéz helyzetbe kerül – 2. állapot
o-ľo-ľo! isz – halló!
oľot|ada (-ab, -i) ige – hallózik
oľote|z (-sen, -st) fn – hallózás
olu|t (-den, -t, -zid) fn – sör; ~den butulk sörösüveg
omalu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – legelő
omb|elta (-leb, -li) ige – varr, felvarr, megvarr, bevarr ◊ Ozad ed omble lepkehe. A boldogságot nem varrják a szoknyához.
omblemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – varrás
omblemišt (-on, -oid) fn – varroda
ombli|i (-jan, -joid) fn – szabó, varrónő
omblu|z (-sen, -st) fn – 1. varrás, bevarrás, felvarrás – 2. varrat
ombluz||mašin (-an, -oid) fn – varrógép
omišt|ada (-ab, -i) ige – 1. ajánl, felajánl; ~ada kirj egy könyvet ajánl – 2. szentel vmit vminek; ~ada elo tedole életét a tudománynak szenteli
omištu|z (-sen, -st) fn – tulajdon, birtok; minun ~ses tulajdonomban, birtokomban
ondeka|z (-han, -st, -hid) mn – odvas; ~z pu odvas fa
ondu|z (-sen, -st, -sid) fn – odú
ong (-en, -id) fn – horog
ongi||rag (-an, -oid) fn – horgászbot
ongi||rihm (-an, -oid) fn – horgászzsinór
ongit|ada (-ab, -i) ige – horgászik
ongita|i (-jan, -jid) fn – horgász
ongite|z (-sen, -st) fn – horgászás
ongi||vic (-an, -oid) fn – horgászbot
opak hsz – szörnyen, borzasztóan, rettenetesen
opakoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – szörnyű, borzalmas, rettenetes
opal (-an) fn – 1. szomorkodás, szomorúság, bánat – 2. gyászolás, gyász
opalahi|ne (-žen, -št, -žid) mn – szomorú, bánatos
opal||aig (-an) fn – gyászidő
opalašti hsz – szomorúan, bánatosan
opal||sädo (-n, -id) fn – gyászruha, gyászöltözet, gyászviselet
openda|i (-jan, -jid) fn – oktató, tanító, tanár
opendai||kund (-an, -oid) fn – tantestület
opendamato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. tanulatlan, műveletlen – 2. képzetlen
opendamatomu|z’ (-den, -t) fn – 1. tanulatlanság, műveletlenség – 2. képzetlenség
opendu|z (-sen, -st) fn – tanítás, oktatás, képzés, művelés
openduz||kirj (-an, -oid) fn – tankönyv
openduz||material (-an, -oid) fn – tananyag
openduz||mär (-an, -id) fn – tanulmányi eredmény
openduz||predmet (-an, -oid) fn – tantárgy
openduz||vo|z’ (-den, -t, -zid) fn – tanév
openik (-an, -oid) fn – tanuló, diák; parahim ~ éltanuló
oper (-an, -oid) fn – 1. opera – 2. operaház – 3. operatársulat
operator (-an, -oid) fn – operátor
operett (-an, -oid) fn – operett
ope|ta (-ndab, -nzi) ige – 1. tanít, megtanít, oktat, képez, művel – 2. elsajátíttat – 3. betanít, idomít; ~ta živatoid állatokat idomít
ope|tas (-ndase, -nzihe) vh ige – 1. tanul, megtanul – 2. elsajátít
oppi|da (-b, -) ige – 1. megismerkedik vmivel – 2. tanulmányoz vmit – 3. kutat vmiben – 4. kitanul vmit
oppind (-an) fn – 1. tanulmányozás – 2. kutatás
oppind||institut (-an, -oid) fn – kutatóintézet
oppozici|i (-jan, -joid) fn – oppozíció, szembenállás
optik (-an) fn – optikus, látszerész
optik||lauk (-an, -oid) fn – optikai üzlet, látszerészüzlet
optimisti|ne (-žen, -št, -žid) mn – optimista, derűlátó
optimizm (-an) fn – optimizmus, derűlátás
ora|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ár (szerszám)
oranž||muju|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – narancssárga, narancsszínű
orav (-an, -id) fn – mókus
oravgäh (-an, -id) fn – vargánya
orden (-an, -oid) fn – érdemrend, rendjel
oreh (-en, -t, -id) fn – herélt mén; vaľľastada ~ befogja a heréltet
org (-on, -oid) fn – dzsungel, őserdő, vadon
organ (-an, -oid) fn – orgona (hangszer)
organi|ne (-žen, -št, -žid) mn – szerves; ~žed ainehed szerves anyagok
organizaci|i (-jan, -joid) fn – szerv, szervezet (társadalmi); keskvaldkundaline ~i nemzetközi szervezet
orgho hsz – lentre, le, alulra, lefelé
orhi|tas (-še, -he) vh ige – berzenkedik
orientirui|das (-še, -he) vh ige – tájékozódik, orientálódik
original (-an, -oid) fn – vminek az eredetije
originali|ne (-žen, -št, -žid) mn – eredeti; ~ne meletai eredeti gondolkodó
orj (-an, -id) fn – 1. rabszolga – 2. rab
orjatoit|ta (-ab, -i) ige – leigáz, rabszolgaságba dönt
orjatoitu|z (-sen, -st) fn – leigázás, rabszolgaságba döntés
orkestr (-an, -oid) fn – zenekar
orl (-an, -id) fn – sas
ornament (-an, -oid) fn – dísz, díszítés, ornamens
ortodoksi|ne (-žen, -št, -žid) mn – ortodox, pravoszláv
oružj (-an, -id) fn – puska
oružj||su (-n, -id) fn – puskacső
osetr (-an, -id) fn – kecsege, viza, tokhal
osl (-an, -id) fn – szamár
osta|i (-jan, -jid) fn – vevő, vásárló
ostm|ižed (-ižid) Plur. fn – vásárlás, bevásárlás
ost|ta (-ab, -i) ige – vesz, megvesz, vásárol, megvásárol
oza (-n) fn – 1. sors; jüged ~ nehéz sors – 2. szerencse, jó sors, boldogság; toivida ~d szerencsét kíván, boldogságot kíván ◊ Ozad ed omble lepkehe. A boldogságot nem varrják a szoknyához.
ozaidami|ne (-žen, -št, -žid) fn – megfejtés
ozaidand (-an, -oid) fn – megfejtés
ozaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – megfejtés
ozai|ta (-dab, -ži) ige – 1. eltalál vmerre – 2. kitalál – 3. megfejt
ozai|tas (-dase, -žihe) vh ige – vhol találja magát
ozaka|z (-han, -st, -hid) mn – szerencsés
ozanik (-an, -oid) fn – szerencse fia
ozastu|da (-b, -i) ige – szerencséje van
ozatel|da (-eb, -i) ige – üdvözöl, köszönt
ozatelu|z (-sen, -st, -sid) fn – üdvözlet, üdvözlés, köszöntés
ozateluz||karta|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – üdvözlőlap
ozato|i (-man, -nt, -mid) mn – szerencsétlen, balszerencsés
ozatomu|z’ (-den, -t, -zid) fn – szerencsétlenség, balszerencse
ozav (-an, -id) mn – szerencsés
ozavas hsz – szerencsésen
ozoitel|da (-eb, -i) ige – találgat
ozoite|z (-sen, -st, -sid) fn – találós kérdés
ozr (-an) fn – árpa
ozra|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – árpa-, árpából készült
ozr||leib (-än, -id) fn – árpakenyér
ozut|ada (-ab, -i) ige – 1. mutat, megmutat – 2. kiállít – 3. bemutat – 4. kimutat, tanúsít
ozut|adas (-ase, -ihe) vh ige – mutatkozik, megmutatkozik
ozutand (-an) fn – bemutatás
ozutand||ik|un (-nan, -noid) fn – kirakat
ozutel|da (-eb, -i) ige – 1. kiállít – 2. bemutat
ozutelu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. kiállítás – 2. bemutató
ozuteluz||kalu (-n, -id) fn – kiállítási tárgy
ozuteluz||zal (-an, -oid) fn – kiállítóterem
ozutesikš hsz – például
ozute|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. példa – 2. minta, modell
ozutuz||lav|a (-an, -oid) fn – színpad, pódium
ot (-on, -oid) fn – megvesztegetés, vesztegetés
otand (-an, -oid) fn – 1. felvétel; ~ školha felvétel az iskolába – 2. átvétel
oťa|ť (-tin, -tid) mn – idétlen
oteg (-en, -id) fn – 1. részlet; ~ romanaspäi részlet a regényből – 2. epizód – 3. töredék – 4. idézet
ot|ta (-ab, -i) ige – 1. vesz, kivesz, elvesz, átvesz; ~ta abidoks magára veszi a sértést, ~ta grähk hengele lelkére veszi a bűnét, ~ta kormanaspäi zsebéből kivesz, ~ta kortomaha bérbe vesz, ~ta ozutest példát vesz, ~ta sanad tagaze visszavonja a szavát, ~ta velgha kölcsön vesz, ~ta väged erőt vesz – 2. fog, megfog; ~ta kädes kézbe fog – 3. elvisz – 4. szed, beszed; ~ta štrafud bírságot beszed
ot|tas (-ase, -ihe) vh ige – hozzáfog, nekifog, hozzákezd, hozzálát, nekilát
oug (-an, -id) fn – váll; iškta ~as vállon ver(eget)
oval (-an, -oid) fn – ovális (vonal)