SZ

szab  leika|ta (37), viľ|da (26)
szabad vmit tenni sa|da (24)
szabadság (munkaügy) pästuz (12)
szabadságol päst|ta (25)
szabály märičuz (12), norm (5), sänd (2)
szabálytalan regularitoi (18)
szabályzat käsk||kirj (1)
szabás vilend (1)
szabás||minta viletiž (13)
szabó omblii (1)
szag  haiže (11), haju (3) 
szaglás haju||riža (5)
szaglászik hunhuta|da (25)
szaglik haiš|ta (23ž)
szagol muja|da (25)
száj huľ (9), su (3) 
száj (állat) kärz (5)
száj||gyulladás sun||kibu (3)
száj||harmonika huľ||vändim (9)
száj||kosár kärz||hodr (5)
száj||padlás su||lagi (6)
szakács  keitäi (5)
szakács||könyv keit||kirj (1)
szakad  ratke|ta (37)
szakadás ratkelmuz (12) 
szakadatlan azotamatoi (18), heitmatoi (18), lopmatoi (18), seižutamatoi (18)
szakadatlanul heitmata, lopmata
szakáll bard (1)
szakállas bardakaz (16)
szakálltalan bardatoi (18)
szakasza vminek faza (1)
szak||értelem maht (2)
szak||értő tundii (1) 
szakít ratkai|ta (36)
szakma rad||erištuz (12), radon||maht (2)
szakszerű  tedo||mahtoine (15)
szakszerűség mastaruz’ (14), tedo||maht (2) 
szak||szervezet profsojuz (1)
szál (fonal) niť (7)
szaladgál aja|das (21)
szalag bant (1), lentaine (15)
szálka (fából) puik (2)
szálkás (hal) rodakaz (16)
száll lendel|tas (26−), le|ta (33) 
szállít ajatel|da (26), štarguta|da (25), to|da (22), vedä|da (28)   
szálló||ige muštatez (12)
szalma oľg (6)
szalonna izr (1)
szalvéta pühkmut (14)
szám lugu (3)
szám||jegy lugu (3)
számolatlan lugematoi (18)
számoló||gép lugim (9)
számomra minei
szamovár samvar (5)
számtalan lugematoi (18)
számtan||feladat lugu||tego (2)
számtan||példa lugu||tego (2)
száműz hä|ta (32), küks|ta (26)
száműzetés hädand (1)
szán (szánkó) regi (6)
szana||széjjel sivi-savi, širi-šari
szanatórium sanatorii (1)
szandál keza||kengäd (8) Plur.
szándék kägeduz (12), taht (2) 
szándékozik käge|ta (34), tahtoi|da (27) 
szándéktalan tahtoimatoi (18)
szándéktalanul tahtoimata
szánkó  regut (14) 
szánkó||sport regi||sport (1)
szánkó||verseny regi||voibud (3) Plur.
szán||oszlop regi||jono (2)
szánt aj|ada (21), kün|ta (32), künt|ta (25d)
szántás kündand (1)
szántó||föld pöud (2)
szántó||vető kündai (5)
szapora tihed (1)
szaporáz paksu|ta (35)
szaporodás (rovar) ližadamine (15)
szaporodik (állattan) poik|tas (27g)
szaporodik (rovar) liža|tas (36)
szaporulat (állattan) poigimine (15)
szappan muil (5)
szappan||hab muil||vaht (2)
szappanos muilakaz (16)
szappanoz muilasta|da (25)
szappan||tartó muil||hodr (5)
szar sit (1)
szár korz (3)
szárad kui|da (38), kuivehtu|da (23)
száraz kahnak (5), kuiv (5)
száraz||föld kuiv||ma (4), mandreh (9) 
szárazság kuivuz’ (14)
szárít kuiva|ta (34) 
szárítás kuivand (1)
szarka harag (5)
szárny suug (5)
szárnyas (mn) suugikaz (16)
szárnyatlan suugitoi (18)
szarv sarv (6)
szarvas (szarvakkal rendelkező) sarvikaz (16)
szatíra satir (1)
szatirikus satirine (15)
szatyor kašaľ (7)
szaval čoma||luge|da (26)
szavalás čoma||lugemine (15)
szavalat čoma||lugemine (15)
szavaz  änesta|da (25)
szavazás änestamine (15)
szavazat än’ (9)
szavazó änestai (5)
szavazó||lap valičend||bumag (1)
száz  sada (1)
század (időszámítás) voz’||sada (1)
század (tört) sadandez (12)
századik sadanz’ (14)
százalék procent (1)
szecska segloitesed (12) Plur.
szed kera|ta (34), poim|da (27), ot|ta (25)
szeder hebočaine (15)
szédülés pän||punotuz (12)
szeg (fn) nagl (1)
szegecs naglaine (15)
szegély (textil) bijaine (15)
szegény goľľ (5)
szegény||ember gollič (3)
szegényes vähäine (15) 
szegez nagloi|ta (39)
szegfű neilikoine (15)
szegődtet pauka|ta (37)
szegő||szalag bijaine (15)
szegy||csont rindaz||lu (3)
szégyen huiged (1−kt), huiktuz’ (14) 
szégyenlős arg (1)
szégyentelen huiktatoi (18)  
szégyentelenség huiktatomuz’ (14)
szék ištim (9)
szekció sekcii (1)
szekér regi (6), teleg (5)
szekér||oszlop regi||jono (2)
szék||hely olend||sija (5), olend||taho (2) 
szék||rekedés umbaiduz (12)
szekrény škap (1)
szekrény||ajtó škapan||uks’ (9)
szel leika|ta (37)
szél döl (2), tullei (7) 
szél (perem) huľbe (11), röun (5) 
szél||csendben tulleižeta
szél||csendes tulleižetoi (18)
széle vminek huľbe (11)
szeleburdi tullei||pä (4)
szeles (széljárta) dölokaz (16), tulleikaz (16)
széles leved (1)
szélesen levedali, levedas
szeleskedő čopak (2)
szélesség leveduz’ (14)
szélesség (földrajz) leveduz’ (14)
szélességi kör ma||leveduz’||pird (1)
széles||vállú leved||hardjoine (15)
szelet bibaleh (9), supal (1), šlik (3)   
szeletel leika|ta (37)
szél||forgó (játékszer) pördjaine (15)
szél||fújás döl (2)
szelíd hobed||tabaine (15)
szél||járta dölokaz (16)
szél||kakas pördjaine (15)
szellem heng (2)
szellemes (csípős) terav (5)
szellemi  hengine (15)
szellő tulleine (15)
szellőző (berendezés) tulleitim (9)
szellőztet tulleita|da (25)
szellőztetés tulleitamine (15)
szél||mentes tulleižetoi (18)
szél||védő tullei||stökul (1)
szem (látószerv) siľm (8)
szem (szemcse) jüvä (8)
szem||árpa (betegség) sara||koda (5)
szembe kohtha, vastha
szembe||állít vastkaroi|ta (39)
szembe||állítás vastaiti||panend (1)
szem||be||kötősdi sogedaižed (15) Plur.
szemben kohtha, vastha
szemben vmivel kohtha (gen) nu, kohtas (gen) nu, vaste (allat) prep, vaste (part) nu
szemben||állás oppozicii (1)
szembe||találkozik ocasta|das (25)
szem||bogár näguine (15)
szemből vasthapäi
személy heng (1), person (1)
személy (nyelvtan) person (1)
személyes personaline (15)
személyes (nyelvtan) personaline (15)
személyes (saját) iče (ičein, ičeiž, ičeze, ičemoi, ičetoi, ičeze)
személyi  personaline (15)
személyiség  heng (1), person (1)
személyiségi personaline (15)
szemerkélő henoine (15)
szemész siľm||lekar’ (7), siľmän||lekar’ (7)
szemét lom (3), murdod (2) Plur., rujod (2) Plur.   
szemét||domb jänduz||kop (5)
szemetel lomusta|da (25), murdosta|da (25) 
szemetes murdokaz (16)
szemét||láda rujo||bak (1)
szem||fenék siľmän||pohj (5)
szem||gödör siľm||kop (5), siľmän||kar (1) 
szem||héj siľmän||päluižed (15) Plur.
szem||ideg siľm||nerv (1)
szemközt vmivel kohtas (gen) nu
szemle kacmine (15), kacund (1)
szemlélet kacmuz (12)
szem||orvos siľm||lekar’ (7), siľmän||lekar’ (7)
szemölcs bordovic (5), rubi (6)
szemölcsös rubekaz (16)
szem||öldök kulm (5), oc (5) 
szem||pilla rips (3)
szem||pilla||festék rips||muju (3)
szem||pillantás kuro (2)
szem||pont nägemuz||poľ (9)
szemre||hányás viga||johtutez (12)
szem||tanú siľmin||nägii (1)
szemtől szembe ocati, ocatusi
szem||üreg siľm||kop (5), siľmän||kar (1) 
szén hiľ (9)
széna hein (8)
széna||boglya hein||kogo (2)
széna||kazal hein||kogo (2)
szénás||szekér hein||regi (6)
szendereg nukahta|da (25), nukku|da (23) 
szendergés nukkund (1)
szent pühä (8)
szent||beszéd pühä||pagin (1)
szentel vmit vminek omišta|da (25)
szentimentális sentimentaline (15)
szent||jános||bogár lämoi||mado (2)
szent||kép jumalaine (15)
szenny pačak (2), redu (3)
szennyezés redustoitand (1)
szenny||víz jänduz||vezi (14)
szép čoma (5), käbed (1) 
szépen čomas, čomašti, čomin
szépít čomita|da (25)
szépítget  čomita|da (25)
szépíti magát čomenzu|da (23)
szeplő pestrak (2)
szépség čomuz’ (14)
szépség (személy) käbed||mod (2)
szeptember sügüz’||ku (3)
szer tarbeh (9−)
szerda koumanz’||päiv (8)
szerdán koumanz’päivän
szerelem armastuz (12), meľdüz (12) 
szerencse arb (1), oza (1) 
szerencséje van ozastu|da (23)
szerencsés ozakaz (16), ozav (5)
szerencsésen ozavas
szerencsétlen ozatoi (18)
szerencsétlenség bed (1), ozatomuz’ (14)
szerep roľ (7)
szeret armasta|da (21)
szeret (kedvel) navedi|da (27)
szeretet armastuz (12)
szeretett armaz (16), meľhine (15) 
szeretettel armhas, armhašti
szerez kera|ta (34), sa|da (24)
szerez (előidéz) to|da (22) 
szerint mödhe (gen) nu
szerkeszt toimita|da (25)
szerkesztő toimitai (5)
szerkesztőség toimišt (2)
szerszám azeg (6)
szerv (intézményes) azj||mehišt (2), organizacii (1) 
szerv||át||ültetés sirdänd||leikatuz (12)
szerves organine (15)
szervez ladi|da (27), sä|ta (32) 
szervezés sädand (1)
szervezet (élő) elimišt (2)
szervezet (intézményes) apparat (1), organizacii (1)
szervező ladii (1), sädai (5) 
szervíroz servirui|da (27)
szerzetes monah (1)
szerző avtor (1), tegii (1) 
szerződés kožmuz (12)
szerződik kožu|das (23)
szesz humal (1)
szét||hasad hauge|ta (37k), lohke|ta (31) 
szét||hasít čap|ta (21), haugai|ta (36), lohkai|ta (36) 
szét||lapít labota|da (25)
szét||lapul labota|das (25)
szét||marcangol rast|ta (21)
szét||morzsol mure|ta (35), rouh|ta (27) 
szét||morzsolódik mure|ta (31)
szét||néz kacel|tas (34)
szét||nyit čihota|da (25)
szét||nyom labota|da (25)
szét||nyomódik labota|das (25)
szét||oszt jaga|da (21)
szét||osztás jagamine (15), jagand (1), jago (2)
szét||szakad rebi|ta (31)
szét||szakít rebita|da (25)
szét||szór putkota|da (25)
szét||szóródik putkota|das (25)
szét||tár čihota|da (25), levita|da (25)
szét||tép rebita|da (25)
szét||terjed kajahta|da (25)
szét||terjeszt levita|da (25)
szét||terpeszt čihota|da (25)
szét||tör katkoi|da (27), mure|ta (35)
szét||törik katke|ta (37), mure|ta (31), mure|tas (35)   
szét||vág čap|ta (21), haugai|ta (36), lohkai|ta (36) 
szét||választ erigoit|ta (25)
szét||választás erigoitand (1)
szét||választhatatlan erigoitmatoi (18)
szezon voz’||aig (1)
szezonális voz’||aigaline (15)
szid hait|ta (21), lai|da (27j), pačata|da (25), pilai|ta (36)
szidalmaz lai|da (27j)
sziget sar’ (9)
sziget||csoport sarišt (2)
szigetel tüki|ta (39)
sziget||világ sarišt (2)
szigony azrag (5)
szigonyoz tuľľasta|da (25)
szigorú kova (5)
szikár laih (1), laihahk (2) 
szikkadt kahnak (5)
szikla kaľľ (2)
sziklás kaľľoikaz (16)
szikra kibin (1)
szikrázik kibinoi|ta (39)
szil (fa) jalam (5)
szilánk pilazm (2), puik (2) 
szilárd kov|a (-an, -id), kovakaz (16), ninev (5)
szilárd (kitartó) vahv (1)
szilárdan vahvas
szilárdság ninevuz’ (14)
szilárdság (kitartás) vahvuz’ (14)
szimat riža (1)
szimatol muja|da (25), riža|da (21)                 
szimatolgat hunhuta|da (25)
szimbólum simvol (1)
szín (kolor) muju (3)
szín||árnyalat muju||mär (5)
színes mujukaz (16)
színes||ceruza muju||pirdim (9)
színész akťor (1)
színez mujuta|da (25)
színezet mujutuz (12)
szín||folt muju||painand (1)
szín||ház teatr (1)
szín||házi teatraline (15)
színi teatraline (15)
szinoníma sinonim (5)
szín||pad ozutuz||lava (1), teatr||lava (1)
szín||pompás mujukaz (16)
szín||skála muju||pordhišt (2)
szint (emelet) žir (3)
színtelen mujutoi (18)
szintén mugažo
szintetikus sintetine (15)
szipákol nühk|ta (25), nühkuta|da (25) 
szipka pipk (1)
szipog nühk|ta (25), nühkuta|da (25) 
szirt kaľľ (2)
szirtes kaľľoikaz (16)
szisztéma sistem (5)
szita segl (1)
szita||kötő keričaine (15), vezi||korend (2) 
szitál (rostál) segloi|da (27)
szitál a köd sumota|da (25)
szitkozódás lajind (1)
szitok lajind (1)
szituáció situacii (1)
szív (fn) südäin’ (9)
szív (ige) ime|da (26)
szivárvány jumalan||bembeľ (9−)
szivattyú pomp (5)
szivattyúzik pompa|ta (34)
szív||dobbanás südeimen||lönd (1)
szívecske südäimut (12)
szívélyes südäimeline (15)
szívélyesen armhas, armhašti
szívós kambak (2)
szívósság kambaku|z’ (14)
szív||roham südäin||tabaduz (12)
szív||sebészet südäin||hirurgii (1)
szívtelen  südäimetoi (16)
szívtelenség südäimetomuz’ (14)
szívtelenül südäimeta
szív||verés südeimen||lönd (1)
szó sana (1), vajeh (9i) 
szoba honuz (12)
szoba||festő mujutai (5)
szoba||||mérő kodi||lämän||märičim (9)
szoba||növény honuz||kazvmuz (12), kodi||kazvmuz (12) 
szóbeli sanaline (15)
szobrászat vestatuz (12)
szociális socialine (15)
szófa sofa (5)
szó||fejtés sanan||sündund (1)
szó||fejtő etimologine (15)
szó||fogadás kundlijaižuz’ (14)
szó||fogadó kundlijaine (15)
szó||fogadólag kundlijašti
szója soja (1)
szója||adalék soja||ližadused (12) Plur.
szokás harjenemuz’ (14), vero (2)
szokatlan londusetoi (18)
szó||készlet sana||vara (1), vaihišt (2) 
szó||kincs sana||vara (1), vaihišt (2) 
szoknya jupk (5), lebe (11)
szól (beszél) pagiš|ta (26ž), sanu|da (23), virk|ta (21)  
szól (hangzik) raik|ta (21g)
szólal sanu|da (23)
szólás (frazéma) muštatez (12)
szolgáltatás holitez (12)
szólít heikai|ta (36), kuc|ta (23)
szólítás kucund (1)
szombat sobat (1)
szombaton sobatan
szomj(úság) joman||näľg (8), vezi||näľg (8) 
szomorkodás opal (1)
szomorú opalahine (15)  
szomorúan opalašti
szomorúság opal (1)
szomszéd  sused (1)
szomszédos rindaline (15)
szónok  pagin||mastar’ (7)
szop(ik) ime|da (26)
szopó(s) imii (1)
szoptatás sötand (1)
szór putkota|da (25)
szórakozás ilotuz (12)
szó||rejtvény sana||ozaiduz (12)
szorgalmas napern (1)
szorgalmasan napernas
szorgalom naprind (1)
szorít kingita|da (25), pain|da (21)
szóródik putkota|das (25)
szoros (földrajz) kaiduz’ (14), saľm (6)
szoros (szűk) kaid (1)
szoroz äi||kerdoi|ta (39)
szorulás (székrekedés) umbaiduz (12)
szorzás äi||kerdoičend (1)
szósz painatoz (12)
szó||szaporítás liig||sana (1)
szó||szerinti sana||sanaine (15)
szó||tag tavu (3)
szó||tár vajehnik (1)
szót||fogad kundel|tas (34)
szótlan nepr (7), sanatoi (18)
szó||tüvi (6)
sző kudo|da (22), kuva|ta (34), sido|da (22)   
szöcske koskhaine (15)
szög (mértan) čoga (5), saum (1) 
szög (vasáru) nagl (1)
szögecs naglaine (15)
szögez nagloi|ta (39)
szög||felező sauman||jagai (5)
szögletes čogakaz (16)
szőke paltnan||mujuine (15)
szökő||kút fontan (1)
szőlő (növény) vin||pu (3)
szőlő (termés) vin||marj (1)
szőr (emberi) hibuz (12)
szőrme kezi (14)
szörnyen opak
szörnyű opakoline (15)
szőrös (állat) karvakaz (16)
szőrös (ember) hibusikaz (16)
szörp sok (3)
szőrzet (emberi) hibuz (12)
szőttes sidomi|ne (15) 
szöveg tekst (1)
szöveg||szerkesztés kirjutand (1)
szövés (szőttes) kudomine (15), sidomine (15) 
szövés (tevékenység) kudond (1), sidond (1)
szövet kangaz (16−), materii (1), paltin (1−) 
szövetség ühtištuz (12)
szövődmény liža||kibu (3)
szövő||gyár kudond||fabrik (1)
szponzor rahoitai (5)
szponzorál rahoita|da (25)
szponzorálás rahoituz (12)
szputnyik sputnik (1)
sztrájk radon||heitänd (1)
szubjektív subjektivine (15)
szundikál nukahta|da (25), nukku|da (23) 
szundikálás nukkund (1)
szúnyog säsk (6)
szunyókál nukahta|da (25), nukku|da (23) 
szunyókálás nukkund (1)
szupermarket universam (1)
szúr čokai|ta (36), kokai|ta (36), kok|ta (23)
szúr (döf) pusk|ta (26)
szurdok laks (2)
szurkoló lauč||voibištelii (1)
szurony pištim (9)
szuszog soipota|da (25)
szűk ahtaz (16−), kaid (1)
szűke vminek mairiž (17−)
szűk||látó||körű ahtaz||meline (15)
szűkös ahtaz (16−)
szűkösség ahthuz’ (14), mairiž (17−)
szükséges tarbhaine (15), tarbiž
szükséglet tarbhuz’ (14)
szül sünduta|da (25)
születés sündund (1)
születés||nap sündund||päiv (8)
születés||szám sündutuz||mär (5)
születik sündu|da (23)
szülő||falu kodi||külä (8)
szülő||föld kodi||ma (4)
szülő||ház sündutand||kodi (7)
szülők kazvatajad (5) Plur., vanhembad (5) Plur.  
szülő||város kodi||lidn (1)
szünet keskust (1), raťk||aig (1) 
szün||idő škol||raťk||aig (1)    
szüntelen seižutamatoi (18)
szűr (fn) kezi (14)
szűr (ige) sihloi|ta (39)
szürcsöl särp|ta (25b)
szüretel poim|da (27)
szürke hahk (1)
szürkül hahkištu|da (23)
szürkület hämär (5)
szűrő läbik (2), sihloine (15)
szűrő (filter) puhtastim (9)
szűrő||kanál läbik (2)